Γίνε ένας από τους επιτυχόντες μαθητές μας!

Logo3
a

Είσοδος μελών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνω ρητά και υπεύθυνα ότι επιτρέπω στο φροντιστήριο Μεθοδικό στη Σαλαμίνα την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία θα συμπληρώσω στη φόρμα και όσα επιπλέον προσωπικά δεδομένα παρέχω προφορικά ή γραπτά στο Φροντιστήριο Μεθοδικό.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει για την ενημέρωση μου για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει το φροντιστήριο Μεθοδικό στη Σαλαμίνα.

Αποδέκτης των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι τα αρμόδια στελέχη του Φροντιστηρίου Μεθοδικό στη Σαλαμίνα. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα τήρησης και επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων θα είναι το διάστημα που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η ενημέρωσή μου για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Φροντιστηρίου Μεθοδικό στη Σαλαμίνα και το μέγιστο διάστημα, για όσο υφίσταται το φροντιστήριο.

Δηλώνω, επίσης, ότι γνωρίζω ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, έχω το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών μας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας τους. Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορώ να τα ασκήσω υποβάλλοντας αίτηση στο email: methodiko2012.edu@gmail.com ή στη διεύθυνση: Ολύμπου 54, Σαλαμίνα ΤΚ 18900

Το Φροντιστήριο  Μεθοδικό στη Σαλαμίνα, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται έγχαρτα ή ηλεκτρονικά/ψηφιακά για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει την νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου γίνονται σεβαστές και δεν καταπατώνται.